Prevádzkovateľ:
TLB Group s.r.o.
Topoľčianska 8,
851 05 Bratislava
IČO 46406212, DIČ 2023384528
(ďalej len „Spoločnosť“)

Účely a právne základy spracúvania: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov a zástupcov klientov na nasledovné účely:

E–shop – predaj tovaru zákazníkom e–shopu,
Klienti – plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov,
Reklamácie – vybavovanie reklamačného procesu
Fotografie – propagácia zamestnávateľa…

Kategórie dotknutých osobných údajov: Bežné osobné údaje

Kategórie píjemcov osobných údajov: Zamestnanci, účtovník

Doba uchovania osobných údajov: 2 roky

Informácie o zdroji osobných údajov

Osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané z nasledovného zdroja:
– pri telefonickom alebo osobnom objednávaní tovaru od spoločnosti,
– pri objednávaní tovaru cez e-shop,
– pri vytvorení zmluvného vzťahu (zamestnanci – napr.: pracovná zmluva, zmluva o vykonaní pracovnej činnosti…)

Práva dotknutej osoby:

i. právo na prústup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
ii. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
iii. právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
iv. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
v. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
vi. právo na prenosnosť osobných údajov,
vii. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
viii. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia.
Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.